พลาสติกมีเดีย (Octa-flora)

พลาสติกมีเดีย (Octa-flora)

Octa-flora ดอกไม้แปดแฉก พลาสติกมีเดียธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

Clear Plastic Media


 Black Plastic Media


Green Plastic Media


บริษัท โอเบค โปรดักส์ จำกัด โทร.088-165-5656